top of page

FESTIVAL Vizura aperta 2019

NAPUŠTANJE/ABANDONMENT  15.– 20. 08. 2019. Janjina
PRIHVAĆANJE/ACCEPTANCE  23.- 26. 08. 2019. Lastovo, Lučica

Teme Prihvaćanja i Napuštanja proizlaze iz prostornog konteksta zajednica u kojima se festival odvija, no teme su vrlo aktualne u sadašnjem trenutku i širem smislu dotiču drušvene i geopolitičke teme Mediterana. Teme su široke, emocionalne i svakodnevne. Janjina je mjesto u kojem su napuštanja vidljiva u povijesti odlazaka. O napuštanjima svjedoče i brojne kuće koje preuzima raslinje, smajen broj ljudi, nestanak dućana kojima se ponosila kao i kulturnih ustanova. Nekadašnjni prostor za kulturu, Kino u Janjini danas je Zadružni dom. Ove godine na inicijativu mještanina Vatrena Pekića otvorit će se skupna izložba stanovnika Pelješca te drugih zainteresiranih za sudjelovanje. Ova akcija okupila je sedamdesetak autora i ukazuje na potrebu korištenja doma u kulturne svrhe, te na potrebu ljudi za kulturnim i umjetničkim djelovanjem. U godini u kojoj završavamo naš program u Janjini oduševljeni smo pokretačkom energijom autora izložbe "Nikad bo(l)je" Vatrena Pekića, te svih koji su se odazvali ili sami priključili. Utoliko je sad odazak lakši. 
Ideju napuštanja uz divljenje i ljubav prema mjestu problematizira i dvostruko prvonagrađeni sudionik Vizure aperte, arhitekt i umjetnik Ivan Haiman. Umjetnica Kata Mijatović spaja autobiografske elemente vezano za njenu izvedbu pjesme Arsena Dedića "Kud plovi ovaj brod"1971. godine. Interpretacija iste pjesme četrdeset osam godina kasnije uključuje novo čitanje 'lakoglazbenog' teksta ove skladbe i pripisuje značenja vezana uz motive kobnih odlazaka zabilježenih u autoričinom Arhivu snova. "Vremenske akcije 2000.-2019". Zorana Pavelića nadovezuju se na rad Slavena Tolja "Vraćam se za 5 minuta" Slaven Tolj (u kojem je izvjesno da se neće vratit), te poruke o odlasku sele u drugi medij i jezik, mijenjaju se i nastavljaju u akcijama koje tek slijede. U suradnji s kustoskim radnim kolektivom GROMA u fokusu su radovi posvećeni svijesti o prostoru i unaprjeđenju korištenja javnih prostora kroz izbor video radova dubrovačkih umjetnica/ka Ivane Pegan Baće, Ane Požar Piplica, Ivone Vlašić, Paska Burđuleza i Luka Piplice GROMA progovara o napuštenosti, neprisutnosti, kolebanju, udaljenosti među ljudima, udaljenosti od prirode i prostora u kojem živimo. Temu napuštanja modernističkih ideala u arhitekturi u svojm osobnim osvrtima na djelo arhitekta koji je gradio na dubrovačkom području izložit će artekti Ljiljana Blagojević: Arhitektura Nikole Dobrovića: napuštena, neodrživa, neprocenjiva, te Krunoslav Ivanišin: Dobrović u Dubrovniku: Po tko zna koji put, osobni pogled unatrag. U suradnji s kustosicom Lotte Møller u Janjini nastavlja se suradnja s dansko-njemačkom kulturnom scenom u radovima danskih umjetnica Ragnhild May and Vinyl-Terror & -Horror (Camilla Sørensen and Greta Christensen) čiji radovi negiraju granice između vizualne umjetnosti i zvuka u formi instalacija i performancea u javnom prostoru.

Poput broda nakon isplovljavanja priželjkujemo prihvaćanje, bacamo uže i nadamo se da će ga netko druge strane primiti. Hoće Dobre Dobrićević na Lastovu. Želimo vjerovati da drugačiji i drugi na otokou postaju isti.

Ideja odlaska i dolazaka prisutna je u grafičkim instalacijama Borisa Greinera, temom vezivanja-pristajanja i odvezivanja bavi se i Alem Korkut. U radu Kate Mijatović prisutna je ideja pomorskih odlazaka bez povratka. I nadalje pod maksimom onih koji odlaze "Ploviti se mora, živjeti se ne mora/Navigare necesse est, vivere non est necesse" osvještava se sveprisutnija stvarnost mogobrojnih neizvjesnih putovanja koje ne završavaju dolaskom ili prihvaćanjem vidljivu u radu Siniše Labrovića "Farewell to guest who didn’t come / Oproštaj od gosta koji nije stigao", te u radu Paska Burđuleza "Policija misli da mi nismo ljudi, oni misle da smo mi životinje" u kojem se problematizira medijska i politička dehumanizacija drugih i drugačijih.

Ovogodišnjim radovima odajemo počast onima koji nas napuštaju u potrazi za boljim mjestom, onima nestaju na tom putu, kao i onima koji su se odvažili, maknuli i poronašli svoje novo mjesto. 
U želji da i lakše note ovog toplog ljeta pronađu svoje mjesto na dovoljno dalekom otoku na kojem još nismo bili, zazivamo da pod utjecajem 
struja, dobrodošlicice, sunca i mora, zajednički proslavimo prihvaćanje kroz teme međuljudskih odnosa od onih svakodevnih, ljubavnih do sezonskih (turističkih) jer ipak ...živjeti se mora.
 

 

Abandonment – Acceptance, August 15 – 26, 2019

 

The themes of Acceptance and Abandonment derive from the spatial context of the communities in which the festival is taking place. However, the themes are also very current and topical at the current moment and, in a wider sense, concern Mediterranean social and geopolitical topics. These are broad, emotional and everyday themes. Janjina is a place in which abandonment is visible in the history of departures.  Abandonment and desertion are testified to by the many houses that have been taken over by vegetation, places in which the population is reduced, the disappearance of shops and of cultural establishments that people took a pride in. The former cultural premises in Janjina, the Cinema, is today the Cooperative House.  This year at the initiatives of a local inhabitant, Vatren Pekić, a collective exhibition of inhabitants of Pelješac and of other people interested in taking part will be opened.  This campaign has brought together some seventy authors and shows the need for the use of the building for cultural purposes, the need of people for cultural and artistic activities.  In the year in which we bring to an end our programme in Janjina, we are delighted with the generating energy of  the author of the exhibition “Never better” Vatren Pekić, and of all who responded or joined in themselves.  And to that extent departure is the easier.

The idea of abandonment a place with admiration of or love it is problematised by the doubly first-prize-winning participant in Vizura Aperta, the architect and artist Ivan Haiman.  The artist Kata Mijatović combines autobiographical elements related to her performance of the Arsen Dedić song “Where is this ship sailing” of 1971. Interpretation of the song  after forty eight years includes a new reading of the light-music text of the composition and ascribes to it meanings related to the motifs of fatal departures recorded in the author’s Dream Archive.  “Temporal Actions 2000-2019” by Zoran Pavelić takes up from the work of Slaven Tolj “I’ll be back in         5 minutes” (in which it is clear he will not)  Slaven Tolj and shifts messages about leaving into a different medium and language, changing and continuing in the actions that are still to come.  In association with the curatorial working collective GROMA the focus is on works dedicated to awareness of space and advancement of the use of public spaces through a selection of video works from several Dubrovnik artists Ivana Pegan Baće, Ana Požar Piplica, Ivona Vlasić, Pasko Burđulez and Luko Piplice. GROMA speaks out about desertion, hesitation, distance among people, distance from nature and the space in which we live. The theme of abandoning the modernistic ideals in architecture in their personal references to the work of an architect who built in the Dubrovnik area will be presented by the architect Ljiljana Blagojević: The Architecture of Nikola Dobrović: abandoned, unsustainable, invaluable and Krunoslav Ivanišin: Dobrović in Dubrovnik. The umpteenth time: Dobrović in Dubrovnik. In association with the curator Lotte Møller, in Janjina cooperation continues with the Danish and Germany cultural scene in the works of the Danish artists Ragnhild May and Vinyl-Terror & -Horror (Camilla Sørensen and Greta Christensen)   whose works deny the border between visual art and sound in the form of installations and performances in public space.

 

Like a ship after setting sail we wish for acceptance, throw out a rope and hope that someone is going to take hold of the other end.   Dobre Dobričević on Lastovo will. We want to believe that different and other people on the island will be the same.

 

The idea of departure and arrival is to be found in the graphic installations of Boris Greiner, and theme of tying up – mooring and casting off is dealt with by Alem Korkut. The work of Kata Mijatović also contains the idea of marine departures with no return. And still under the maxim of those who depart “Sailing is necessary, living is not / Nagivare necesse est, vivere non est necesse” there is awareness of the ever more present reality of the many uncertain journeys that do not end with arrival or acceptance, as visible in the work of Siniša Labrović  “Farewell to the guest who did not come” as well as in the work of Pasko Burđulez “The police think we are not people, they think we are animals” which takes up the issue of the dehumanisation of people who are other and different by politics and the media.

 

In the works of this year we pay honour to those who are leaving us in search of a better place, those who vanish on the road, and those who have made the break, moved off and  found a new place for themselves.

 

In the desire that the lighter notes of this hot summer find a place on a sufficiently distant island that we have not yet been to, we call upon everyone under the influence of the good currents, welcome greetings, sun and sea, to celebrate acceptance together through the themes of inter-personal relations, from the everyday and the amorous to the seasonal (holidaymaking) for after all… one has to live!

Davorka Perić

PROGRAM:

ABANDOMENT, August 15 – 20, 2019

NAPUŠTANJE Janjina,

15. 08. – 20. 08. 2019.

 

SKUPNA IZLOŽBA/COLLECTIVE EXHIBITION
15. 08. 2019. 19:30, Nikad bo(l)je/Never Better

skupna izložba/collective exhibition atrists of Pelješac,

Zadružni dom, Janjina,

autor izložbe/author of the exhibition VATREN PEKIĆ

 

sudionici/ participants


1. Ivanko Jasprica Popo 2. Andrijana Botica 3. Sonja Bilušica 4. Gorki Bilušica 5. Ivica Čolić 6. Ivo Santica 7. Pero Poljanić 8. Nik Biegman 9. Ivo Biegman 10. Gabriel Kousbroek 11.Josse Carstens 12.Damir Lozina 13. Dubravka Mijatović 14.Emil Bobanović Ćović 15.Toni Matijaš 16. Kate Ivanišin Kardum 17.Tomo Ivanišin 18.Darinka Antičević 19.Veronika Hasan 20.Petar Hasan 21.Boris Cvjetanović 22.Ivo Maričić Đani 23.Maja Suvaljko 24.Katja Kovačić 25.Katarina Almat Kusijanović 26.Halil Tikveša 27.Jure Jovica 28.Mirsada Mustapić 29.Živko Mustapić 30.Senta Miljenko 31.Nikola Vučković 32.Nevia Barović Vukelić 33.Hrvoje Lorenco Kapelina 34.Hrvoje Kapelina 35.Nino Kunc 36.Srđan Vasić 37.Danijel Jaman 38.Anna Tonini Bossi 39.Richard Carlton 40.Vera McBride Kukić 41. Ana Kalafatović 42.Nikola Rabušić 43.Marija Dalmatin 44.Vedrana Pale 45.Dijana Lopin 46.Boris Jasprica 47. Olujka Jasprica 48.Marija Gušalović Rabaza 49.Nina Vukelić 50. Jadran Jeić 51.Slaven Korda 52. Miro Martinušić 53. Emir Drino 54. Tvrtko Hrelec 55.Marina Kurić Prodanović 56. Marija Paparella 57. Christian Legentil 59. Lukas Andries Visagie 60. Maja Dežulović 61. Fani Jasprica 62. Gaella Gotwald 63. Tatiana Termacic 64. Vatren Pekić

 

RADIONICA/WORKSHOP

19. 08. 2019., 10-12 

Katarina Ivanišin Kardum: HOMO VOLANS: Leteći čovjek Fausta Vrančića
POP-UP radionica Tehničkog muzeja Nikola Tesla i prezentacija radne verzije animacije redateljice Katrin Novaković, Tehnički muzej Nikola Tesla, održava se Domu vinarske tradicije Putnikovići, voditeljica Katarina Ivanišin Kardum, umjetnica i viša muzejska pedagoginja Tehničkog muzeja Nikola Tesla

 

VIDEO PROGRAM: AKO OSTANEM.../IF I STAY

18. 08. 2019. 21:00


Video program Kustoska radna organizacija GROMA:
AKO OSTANEM...
Ivona Vlašić: Erase - Empty - Place for a new message, 2003., 17'5''
Pasko Burđelez, Dina Rončević: Ako nečeg nema, znači da nečeg i ima, nemojte me zezat, 2014., 2'42''
Ana Požar Piplica: Domjenak u Muzeju suvremene umjetnosti Pelegrin/Party at Museum of Contemporary Art Pelegrin, 2018., 10' 42''
Luko Piplica: Murga, 2004., 1'54''
Ivana Pegan Baće: If I stay here, 2019., 4'49''PREDAVANJA/LECTURES
19. 08. 2019. u 19 sati


Ljiljana Blagojević: Arhitektura Nikole Dobrovića: napuštena, neodrživa, neprocenjiva, predavanje

Krunoslav Ivanišin: Dobrović u Dubrovniku: Po tko zna koji put, osobni pogled unatrag

 

IZLOŽBA/EXHIBITION
19. 08. 2019. u 20 sati


Katarina Ivanišin Kardum: Still Landscapes Series Mountains II Bijakova, crtež na papiru, 2019., kuća na križanju, Janjina

 

 

IZLOŽBA/EXHIBITION
19. 08. 2019. u 21 sat, Janjina


Zoran Pavelić: Vremenske akcije/Temporal Actions 2000.-2019.
Akcija sa Slavenom, fotografija iz 2008., snimljena u Galeriji Otok, Dubrovnik
Kod Tolja bircuz, crveni, kopiranje originalnog crteža I.K.
Kod Tolja bircuz, plavi, ispis prema kopiji originalnog crteža
Predložak, kartonski predložak siluete Slavena Tolja iz 2018.

 

Temporal Actions 2000-2019, Home of Culture, 9 pm

 

Action with Slaven, photograph of 2008, taken in the Otok Gallery, Dubrovnik

A Dive  at Tolj’s, red, copy of the original drawing I. K.

A Dive at Tolj’s, blue, print after a copy of the original drawing. Original, cardboard original of a silhouette of Slaven Tolj of 2018.

A Dive at Tolj’s, piece of paper with the inscription of Ivan Kozarić (information about where to get together) that in 2000 Kozarić left on the door of his studio at Meduliceva 12.

Series of works Temporal Action 2000-2019 take up from the work of Slaven Tolj “I’ll be back in five minutes” that was carried out according to his instructions by Davorka Perić in Momjan in 2010.

ZAVRŠNA IZLOŽBA/ FINAL EXHIBITION
20. 08. 2019. u 20:00 Janjina


sudionici/participants
Zoran Pavelić Kate Mijatović Katarina Ivanišin Kardum Ana Požar Piplica Luko Piplica Berta Miloš
Ivan Haiman Katrin Novaković Maja Kelebogile Mercia Dežulović Luka Visagie Kruno Ivanišin
Ljiljana Blagojević Boris Cvjetanović Tina Gverović Ben Cain Tanja Stanić Istok Korkut
Irma Korkut Lotte Moller Vinyl Terror& -Horror Ragnhild May Helena Puhara Alem Korkut Ivan Kardum Lea Bulaja Sara Vučić-Šneperger Jakob Vučić - Šneperger

žiri/jury
Petra Golušić Antonija Prišlić Duško Sever Kruno Ivanišin


PRIHVAĆANJE/ACCEPTANCE Lastovo,23.-26. 08. 2019.

Mariana Bucat: Dobrodošli/Wellcome, šetnja Lastovom/ city walk, 15- 20 sati, početak Dom kulture/start House of Culture, Lastovo

RADIONICE/WORKSHOPS
23.8. - 26. 08. 2019.

One Take-filmske vježbe/One take-film exercises voditeljica Ana Hušman, radionica za djecu stariju od 10 godina i odrasle, Dom kulture, 14 sati
Staša Aras: Radionica kreativnog pisanja, Dom kulture, 16 sati

IZLOŽBA/EXHIBITION
23. 08. 2019., Dom kulture/Home of Culture, Lastovo, 20:00/8 pm

Ivana Pegan Baće: If I stay here, video instalacija
Zoran Pavelić: Vremenske akcije/Temporal Actions 2000.-2019., Dom kultureHome of Culture,  Lastovo 21 sat/ 9 pm


Akcija sa Slavenom, fotografija iz 2008., snimljena u Galeriji Otok, Dubrovnik
Kod Tolja bircuz, crveni, kopiranje originalnog crteža I.K.
Kod Tolja bircuz, plavi, ispis prema kopiji originalnog crteža
Predložak, kartonski predložak siluete Slavena Tolja iz 2018.

Ana Hušman: Ponašajte se kao kod kuće i dobro nam došli, knjižica/MAKE YOURSELF AT HOME AND WELCOME!!!!,Booklet, 4 photos, 2007.,4 fotografije, 2007.

Ivan Haiman: Obrazi i krajevi,  objekti i tekst, 2019.


PROJEKCIJE/VIDEO/FILM/PROJECTIONS
24. 08.2019., Kino u 21:00/ 9pm


Tanja Dabo: Dobrodošli - Welcome, video, 08' 57''

Ana Hušman: Ručak/Lunch, video kolor PAL, 4:3, 16mm transferred to BETA, 16’40’’ 2008.

Pasko Burđelez, Dina Rončević: Ako nečeg nema, znači da nečeg i ima, nemojte me zezat, 2014., 2'42''

Ana Požar Piplica: Domjenak u Muzeju suvremene umjetnosti Pelegrin/Party at Musum of Contemporary Art Pelegrin 2018., 10' 42''
Ana Hušman: Na mjesto centrifuge dolaze satovi klavira/Instead of the spin cycle come piano lessons, 2018., 10’ 38’’, stereo, hd, 16 mm
Neću doći  /I’m not coming,  2017. 03'05''
Volim te, Ines/ I love you, Ines  2017, 14’ 29’’, stereo, DCP

25. 08. 2019. u 21: 00/ 9pm


Pusti Dobre, pusti, film, 56', 2018, režija/directed/ scenario Vlatka Vorkapić, fotografija/photography Jasenko Rasol, zvuk/sound Ana Jurčić, Embrio Production, montaža Marija Prusina, glazba Stanko Kovačić, Ivanka Mazurkijević, Marijan Ban, producenti Sabina Krešić, Morana Komljenović, produkcija Fade In

 

ZAVRŠNA IZLOŽBA PRIHVAĆANJE/FINAL EXHIBITION ACCEPTANCE
26. 08. 2019., 19 - 23 sati / 7-11 pm

projekcije, performansi, instalacije/projections, performance, installations - Lastovo, Lučica 

sudionici/participants


Kata Mijatović: Interpretacija/Interpretations 1971. - 2019., performance


Zoran Pavelić: Vremenske akcije/ Temporal Actions 2000.-2019.


Pasko Burđulez: Policija misi da mi nismo ljudi.Oni misle da da smo mi životinje, performance , Lučica


Siniša Labrović: Farewell to a guest who did not come / Oprostaj od gosta koji nije došao, performance, Lučica


Nastasja Špilj Staša Aras Sven Klobučar Boris Cvjetanović Ivan Haiman Ivana Pegan Ana Hušman Sandro Đukić Jana Dabac Tina Gverović Ben Cain Boris Greiner Vlasta Žanić Alem Korkut Istok Korkut Irma Korkut Lea Bulaja Sara Vučić -Šneperger Jakob Vučić – Šneperger Oskar Domes Mariana Bucat Tanja Stanić Diana Magdić Mirko Bulaja Jelena Perić- Bulaja Bojan Mrđenović

Organizacija/Organisation
Katarina Ivanišin Kardum, Lotte Moller, Vatren Pekić, Davorka Perić; Mariana Bucat

Zahvale/Thanks
Marijina Miljas Đuračić, Maja Čalić, Vatren Pekić, Tanja Stanić Jozo Rabušić, Vlatko Mratović Antonija Prišlić, Diana Magdić, Mariana Bucat, Boris Greiner, Kino Mediteran, Nevia Vukelić, Krunoslav Ivanišin, mještanina/citizens Janjina/Lastovo

Kustosica/Curator
Davorka Perić

Podrška/Support
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Zaklada kultura Nova Tehnički muzej Nikola Tesla Općina Janjina Poljoprivredna Zadruga Putnikovići Berlin Senate Department for Culture and Europe
Taverna Domanoeta Danish Art Fundation Poljoprivredna zadruga Pelješki vrhovi One Take Film Festival Kino klub Zagreb Hrvatski filmski savez Hrvatski foto kino klub Udruga Dobre Dobrićević

plakat va 21-1.jpg
strazdnji dio plakata.png
bottom of page